2019/1 KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İSTİHDAMI İLANI
29 Aralık 2020

KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI 2019/1 MÜRACAAT İLANI

 

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenleri sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilecektir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazıları gereği müracaat ve sözleşmeler aşağıdaki şartlarla yapılacaktır.

 1. İlimizde bulunan 1 (bir) boş aile sağlığı elemanı pozisyonu için kamu görevlisi olmayan 1 (bir) aile sağlığı elemanı ile sözleşme imzalanacaktır.
 2. Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması.
 3. Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğrenim veya yükseköğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvuru yapabilecektir. Vekil ebe veya hemşire olarak çalışan kişiler de başvurabilecektir.
 4. Başvuru için İlimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
 5. Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar vb.) başvuru yapamayacaktır.
 6. Başvurular Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi’ne 04/01/2019–10/01/2019 tarihleri arasında mesai saatlerinde doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından yapılacaktır. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı, kaza, hastalık vs.) bizzat başvuru yapamayacak olan adaylar, noter onaylı "...........................tarihinde, Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı yerleştirme işlemleri'nde şahsım adına, aile sağlığı elemanı başvurusu yapma yetkisini .............................. 'ne veriyorum" ibaresini içeren ve vekilin kimlik bilgilerinin de noterce tasdikinin yapıldığı vekaletname ile vekil kıldıkları kişi aracılığıyla başvuru yapabilir. Belgeler bir dosya içinde teslim edilecektir. Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir.
 7. Başvuru dilekçesi (Ek-1) gelen evrak kaydı yapıldıktan sonra dosya ve ekleri ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesine teslim edilecektir.
 8. Başvuru dosyasında kişiye ait istenen belgeler aşağıdadır:
  1. T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
  2. Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Başkan Yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir),
  3. Adli sicil kaydını gösterir belge,
  4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,
  5. Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçesi (Ek-1),
  6. Dört adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmamalı ve son 1 yıl içinde çekilmiş olmalı),
  7. İlimizde görev yapmakta olan ilgili birimin sözleşmeli aile hekimiyle imzalanmış, kişi ile çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe (Ek-2)  ve mutabakat formu (Ek-3)  yer alacaktır.
  8. İnternet adresimizde yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formunun 3 (üç) adet bilgisayar ortamında doldurularak hazırlanan resimli, imzalı doldurulmuş aslı(formun eksiksiz doldurulmuş olduğunun kontrol edilerek teslim edilmesi)

         Başlayışlar güvenlik soruşturmasının sonuçlanmasına müteakip sözleşme imzalanarak yapılacaktır.

 9. Yerleştirme işlemleri için aile sağlığı elemanı adayları yanlarında T.C. Kimlik Numarası bulunan yasal geçerliliği olan fotoğraflı bir kimlik belgesi bulundurması gerekmektedir.
 10. Acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı, kaza, hastalık vs.) bizzat salona gelemeyecek olan adaylar, noter onaylı "........................ tarihinde, Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı yerleştirme işlemlerinden şahsım adına, aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmesi imzalama yetkisini .......................................... 'na veriyorum" ibaresini içeren ve vekilin kimlik bilgilerinin de noterce tasdikinin yapıldığı vekaletname ile vekil kıldıkları kişi yerleştirme toplantısına katılabilir. Salona sadece adaylar ve vekil kılınan kişiler alınacaktır.
 11. Komisyon tarafından sözleşmeye çağırılanlar ile salonda aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalanacaktır. Salonda komisyon huzurunda sözleşme imzalamayanlar haklarından feragat etmiş sayılır.
 12. Sonuçlar, boş pozisyonlar ve duyurular Karaman İl Sağlığı Müdürlüğü’nün internet sitesi olan http://www.karamanism.saglik.gov.tr sayfasından yayınlanacaktır.

ADRES: Karaman İl Sağlığı Müdürlüğü Hamidiye Mah. 703 No’lu Sokak No:12/ KARAMAN Tel: 0 338 226 50 95-0 338 226 51 18


İLGİLİ EVRAKLAR

Mutabakat Formu İçin Lütfen TIKLAYINIZ 

Aile Hekimi Başvuru Dilekçesi İçin Lütfen TIKLAYINIZ

Güvenlik Soruşturması İçin Lütfen TIKLAYINIZ

Aile Hekimliğine Başvuru İçin Lütfen TIKLAYINIZ

 

 

KARAMAN İLİ AİLE SAĞLIĞI ELEMANI OLMAYAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

 

 

SIRA

İLÇE

A.H.B. BİRİM KODU

A.H.B.

AİLE HEKİMİ

ADRES

TELEFONU

1

ERMENEK

70.04.08

ERMENEK 8 NOLUA.H.B

ADEM ÇELİK

GÜNEYYURT ASM

0 338 736 80 12

 

 

 

 

 

Dr. Hasan ARSLAN

   İl Sağlık Müdürü