2019 YILI 2. AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME İLAN METNİ
29 Aralık 2020


KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI 2. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği İlimizde 15/01/2008 tarihinde başlanan aile hekimliği uygulamasında boş olan  4 (dört) aile  hekimliği pozisyonu içinek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemleri Aile Hekimliği Uygulama  Yönetmeliğinin  15 inci maddesinin  1 inci fıkrasına göre 27/02/2019 tarihinde saat 14:30’da Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu huzurunda Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.Başvurular; 20/02/2019 tarihinde başlayıp, 25/02/2019 tarihinde saat  17:00’ de sona erecektir.

27/02/2019 tarihinde ek yerleştirme işlemi sonucunda yerleşen hekimler 01/03/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayacaklar ve 01/03/2019 tarihinde göreve başlayacaklardır.

            “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 5 inci fıkrasında “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz” denilmektedir.

Tercih alım ilanı Karaman İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfasından ilan edildiği tarih itibari ile tebliğ yerine geçerlidir.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Karaman İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfasında ilanen duyurulmak üzere yayınlanacaktır.

İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince; sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve yetmişbeş yaşından gün almamış olmaları gerekir. Altmışbeş yaşın üzerinde olanlar ile sözleşme imzalanabilmesi için, sağlık durumunun aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevini yapmasına engel teşkil etmeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu alma şartı aranır.

Aile hekimliği açısından cezalı durumda olanların başvuruları geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Karaman İlinde kamu görevlisi olarak yeni göreve başlayacak olanların başvuruları, başvuru anında bahsi geçen görevlerine henüz resmen başlangıçlarını yapmamış olmaları halinde, geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13/12/2017 tarih ve 49635782-929-E.1465 sayılı “aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri” konulu yazısı ekindeki 13/12/2017 tarih ve 2017/21 sayılı genelge de yer alan şartlara göre kabul edilecektir.

 

AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞTE MUVAFAKAT İŞLEMLERİ

GENELGE 2017/21

         5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3’ maddesinin birinci fıkrasında  ‘’Sağlık Bakanalığı ; Bakanlık ve diğer kamu kurum veya kuruluşları personel olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi veya kurumlarının veya Bakanlığın muvafakati üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya  bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yetkilidir.’’hükmüne yer verilmiştir.

          Sağlık hizmetlerinin etkili,verimli yürütülmesi ve hizmet sunumunda aksamaya  mahal verilmemesi  amacıyla, sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev yapmak isteyenlere aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

         

 1.   Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu  kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi /aile sağlığı elemanı olmak üzere  müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.

   

 2.   Halen  sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olarak görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu  müddetçe ve sözleşme yenilenmelerinde korunacaktır.

   

 3.   Bakanlığımız kadrolarında aile hekimliği uzmanı, tabip, ebe, hemşire, sağlık memuru(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapan personelin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçişlerine aşağıda belirtilen kısıtlamalar haricinde muvafakat verilmiştir.

   

 1.  Bakanlığımız eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olup sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek isteyen tabip, ebe ve hemşirelere, bulunduğu hastaneden ayrılması halinde Personel Dağılım Cetveline göre unvan veya branşında doluluk oranı %70’in altına ,entegre hastaneleri ile  diğer sağlık tesislerinde doluluk oranı % 50’nin altına düşenlere muvafakat verilmemiştir.
 2. 4924 sayılı Kanun gereği sözleşme imzalamış olan tabip ve uzman tabiplere, aile hekimliği sözleşmesi imzalamaları için  muvafakat verilmemiştir. Ancak memur kadrosunda görev yapmakta iken 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalayan tabip ve aile hekimleri uzmanları, memur kadrosuna dönmeleri şartıyla muvafakat verilmiştir.
 3. Tabip ve uzman tabipler hariç olmak üzere 4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan sözleşmeli personel, sadece pozisyonunun vize  edildiği ilçe sınırları içerisinde bulunan aile hekimliği birimlerinde aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayabilirler.
 4. 663 sayılı KHK’nın  45/A maddesine tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin aile sağlığı elemanı olarak sözleşme   imzalamasına  muvafakat verilmemiştir.
 5. 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimleri uzmanları ve tabipleri, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı ay içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin Ek-3‘ünde yer alan‘’Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi ‘’ sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik  seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.
 6. Bakanlığımaza bağlı hastanelerde görev yapan tabip, ebe ve hemşirelerden  herhangi bir sertifikaya  (diyaliz sertifikası, yoğun bakım sertifikası vb.) sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir.
 7. Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanı eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana muvafakat verilecektir.

   

   

  1.  Aile hekimi uzmanı dışındaki uzman tabiplerin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile hekimliğine geçmek isteyenlere, İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ve gerekçeleri doğrultusunda uzman tabip ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.

    

  2.  Sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin  (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelenmesi devam eden personelin dosyaları  Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

    

  3.  Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 05/11/2012 tarihli ve 929 sayılı ‘’Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri ‘’konulu genelge yazısı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yerleştirme İşlemi İle İlgili Açıklama

1) Aile hekimliği ek yerleştirme işlemi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin  ilgili maddeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

2) Yerleştirme işlemine, adayın kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar noterden “Karaman İli Aile Hekimliği Ek Yerleştirme gününde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ……….kimlik nolu …………….ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  katılabilir.

3) Yerleştirme salonuna başvuruda bulunan adaylar kimlik kontrolü ile komisyonun belirleyeceği sayıda gruplar halinde alınacaktır.

4) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir veya hakkından feragat edebilir.          

5) Boşalan aile hekimliği birimini  seçen hekim, aile sağlığı merkezinde tahsis edilen poliklinik odasını da seçmiş olacaktır.

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK ÖNCELİK SIRALAMASI

           İlimizde aile hekimliği pozisyonlarına yerleştirme işlemi ilgili yönetmelik çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır:

a) Fiilen enaz altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimleri için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar,

   Aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri,

  Takip eden ilk yerleştimede kullanılmak üzere; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi fesh edilen aile hekimleri,

 

Takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/01/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler.

ç) Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.

d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

 

Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır.

Başvuruda bulunanların hizmet puanlarının eşit olması halinde öncelikle bu personellerin göreve başlayış tarihlerine göre, başlama tarihlerinin de aynı olması durumunda ise kuraya tabi tutulmak suretiyle öncelik sıralaması belirlenecektir.

 POZİSYON  BOŞALMASI   SONUCU  EK YERLEŞTİRME

 YAPILACAK OLAN  AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ

SIRA NO

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

A.H.B KODU

A.H.B NÜFUSU

MOBİL NÜFUS

ASM GRUBU

ASE DURUMU

1

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

BayırAile Sağlığı Merkezi

Merkez 46 Nolu Aile Hekimliği Birimi

70.01.46

1373

914

E

YOK

2

Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

YeşildereAile Sağlığı Merkezi

Merkez 52 Nolu Aile Hekimliği Birimi

70.01.52

1022

495

E

YOK

3

Sarıveliler Toplum Sağlığı Merkezi

Sarıveliler Merkez Aile Sağlığı Merkezi

Sarıveliler 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi

70.06.05

2054

573

E

VAR

4

Sarıveliler Toplum Sağlığı Merkezi

GöktepeAile Sağlığı Merkezi

Sarıveliler 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi

70.06.04

1663

1108

E

YOK
KARAMAN İLİNDE 2019-2. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE MÜRACAAT EDECEK HEKİMLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;

1.Başvuru formu.

2.Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeni ile fesih edildiğini gösterir onaylı belge (Personel Hizmetleri Biriminden alınacaktır).

3.Göreve başlama belgesi.

4. Personel Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Bakanlıkca Ocak ve Temmuz Aylarında Güncellenen Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı.

5.Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.

6.Askerlik/Doğum öncesinde fiilen 6 (altı) ay aile hekimliği yaptığına dair belge.

a.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler için lütfen Tıklayınız

b.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;

1.Başvuru formu.

2.Personel Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Bakanlıkca Ocak ve Temmuz Aylarında Güncellenen Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı.

3.Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.

4.Son bir yıl içerisinde aile hekimliği yapıp istifa edenler için bu görevlerinden usulüne uygun olarak istifa ettiklerini gösterir belge (Personel Hizmetleri Biriminden alınacaktır).

5.Personel Hizmetleri Biriminden onaylı çalıştığı pozisyonda fiilen bir yılını tamamladığına dair belge (Halen aile hekimliğinde çalışanlar için).


b.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler için lütfen Tıklayınızc.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;

1.Başvuru formu.

2. Personel Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Bakanlıkca Ocak ve Temmuz Aylarında Güncellenen Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı.

3.Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.

4. Personel Hizmetleri Biriminden çalıştığı pozisyonda fiilen bir yılını tamamladığına dair onaylı belge (Halen çalışan aile hekimleri için).

5.Sözleşmesinin yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve  başlatılması zarureti nedeniyle feshedildiğine dair belgeler.

6.Mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan (naklen tayin olduğuna ve atama kararından önceki son bir yıl    boyunca aile hekimliği yapmış olduğuna dair belgeler)

8. 1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış) veya;

‘‘Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler      birinci aşama eğitimden muaf tutulur.’’ Hükmü uyarınca; Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler için Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olduklarına dair belge .

c.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler için lütfen Tıklayınız

 

 

d.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;

1.Başvuru formu.

2.Personel Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Bakanlıkca Ocak ve Temmuz Aylarında Güncellenen Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı.

3.Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.

4.1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış) veya;

‘‘Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler      birinci aşama eğitimden muaf tutulur.’’ Hükmü uyarınca; Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler için Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olduklarına dair belge .

6.Kurumlarından alacakları Muvafakat Belgesi (13/12/2017 tarih ve 2017/21 sayılı Genelgeye göre)

d.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler için lütfen Tıklayınız

Dr. Hasan ARSLAN

İl Sağlık Müdürü