2021 YILI 1. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI
12 Şubat 2021

 


 KARAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 


2021 YILI 1. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

 

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği İlimizde 15/01/2008 tarihinde başlanan aile hekimliği uygulamasında boş olan  2 (iki) aile  hekimliği pozisyonu içinek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Yerleştirme  işlemleri  Aile Hekimliği Uygulama  Yönetmeliğinin  15 inci maddesinin  1 inci fıkrasına göre 23/02/2021 tarihinde saat 14:30’da Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu huzurunda Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda, yoğun katılım olması durumunda İl Sağlık Müdürlüğü Bahçesinde yapılacaktır. Başvurular; 15/02/2021 tarihinde başlayıp, 19 /02/2021 tarihinde saat 17:00’de sona erecektir.  

23/02/2021 tarihinde ek yerleştirme işlemi sonucunda yerleşen hekimler 01/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayacaklar ve 01/03/2021 tarihinde göreve başlayacaklardır.

           “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 5 inci fıkrasında “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz” denilmektedir.

Tercih alım ilanı Karaman İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfasından ilan edildiği tarih itibari ile tebliğ yerine geçerlidir.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Karaman İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfasında ilanen duyurulmak üzere yayınlanacaktır.

İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

“Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin” 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 12 nci maddesinde yer alan hükümlere istinaden 75 yaşına kadar çalışabilme imkânı tanınmakta iken; 694 sayılı KHK’ nın 85. maddesi ile 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen “Ek Madde 17- (Ek: 15/8/2017-KHK-694/85 md.) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla yetmiş iki yaşına kadar çalışabilir.” şeklindeki düzenleme ile aile hekimlerinin 72 (yetmiş iki) yaşına kadar çalışabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Aile hekimliği açısından cezalı durumda olanların başvuruları geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Karaman İlinde kamu görevlisi olarak yeni göreve başlayacak olanların başvuruları, başvuru anında bahsi geçen görevlerine henüz resmen başlangıçlarını yapmamış olmaları halinde, geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

 

Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04/02/2020 tarih ve 49635782-010.99-E.1293 sayılı “aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri” konulu yazısındaki  2020/1 sayılı genelge de yer alan şartlara göre kabul edilecektir.

 

 

 

AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞTE MUVAFAKAT İŞLEMLERİ

GENELGE 2020/1

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında "Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışan, olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakati üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın,sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları  için görevlendirmeye  ...yetkilidir.  "hükmüne  yer  verilmiştir.

   Sağlıkhizmetlerininetkili,verimliyürütülmesivehizmetsunumundaaksamaya mahal verilmemesi amacıyla, aile hekimliği uygulamasında sözleşmeli olarak görev yapmak isteyenlereaşağıdakiaçıklamalarçerçevesindeişlemyapılacaktır.

  1. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi /aile sağlığı çalışanı olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.
  2. Halen sözleşmeli aile hekimi /aile sağlığı çalışanı olarak görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilemelerinde de korunacaktır. Aynca Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeneliği’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendinden öncelik hakkı bulunanların aile hekimliği yerleştirmesine başvurusunda muvafakat aranmayacaktır.

    3) Bakanlığımız kadrolarında tabip, ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı, ilk ve acil yardım) olarak görev yapan personelin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek için bulundukları kurumdan ayrılmaları halinde ;

  1. İl sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimleri ile EII ve EIII rolündeki entegre hastanelerinde unvan veya branşında doluluk oranının %30' un,
  2. Eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde (EI dahil) unvan veya branşında doluluk oranının %85'in,
  3. Diğer sağlık tesislerinde unvan veya branşında doluluk oranının %70' in altına düşenlere muvafakat verilmemiştir.
  4. Doluluk oranın hesaplanmasında Personel Dağılım Cetveline göre aktif çalışan personel sayısı esas alınır. Aktif çalışan sayısının belirlenmesinde, üç aydan fazla süre ile görevde bulunmayan personel hesaba katılmaz. Geçici görevde bulunan personelin muvafakat verme işlemlerinde , ilgilinin kadrosunun bulunduğu yerdeki sayı ve oranlar esas alınır.

         4) Eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev  yapmakta  olanlardan  en az 25 yıl hizmeti olanlar ile sağlık kurulu raporu gereği nöbet tutamayacak durumda olanlara, bulunduğu hastanelerden ayrılmaları halinde unvan veya  branşında  doluluk  oranı  %50'nin  altına düşmemek  şartıyla  muvafakat  verilmiştir.

          5) 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamasına muvafakat verilmemiştir.

         6) 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesi kapsamı dışında sağlık evlerinde görev yapan sözleşmeli veya kadrolu personele herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın muvafakat verilmiştir.

           7) Aile hekimliği yerleştirme işlemine müteakip memur kadrosuna  dönmek  şartıyla  4924 sayılı Kanun ve 663 sayılı KHK' nın 42 inci maddesi kapsamında  sözleşme  imzalayan  tabip  veya aile hekimliği  uzmanlarına  muvafakat  verilmiştir.  Ancak  663  sayılı  KHK' nınekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda mezkur Kanunun 42 inci maddesi kapsamında sözleşmeliolarakfiilenbirlgörevyapmışolantabipveuzmantabipleriçin,bugörevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde aile hekimliğine geçişlerinde doluluk oranı şartı aranmadan muvafakatverilmiştir.

           8) 4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan sözleşmeli personel, sadecepozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içerisinde bulunan aile hekimliği birimlerinde aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamak üzere muvafakat verilmiştir.

             9) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan ailehekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu  ilçe sınırları  içerisinde  veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme  ve  Sözleşme  Yönetıneliği'nin  Ek-3 ünde yer alan "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi"  sütununa  göre  kadrolarının  bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına   başvurabilirler.

10) Bakanlığımıza bağlı hastanelerde görev yapan tabip, ebe, hemşire, sağlıkmemuru (toplum sağlığı, ilk ve acil yardım) herhangi bir sertifikaya (diyaliz sertifikası, yoğun bakım sertifikası vb.) sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir.

  1. Muvafakat belgesi her aile hekimliği yerleştirmesi için ayrıca aranır. Süreli veya belirli bir il gibi sınırlamaların yer aldığı muvafakat belgeleri kabul edilmez. Muvafakat başvurularının tamamı birlikte değerlendirilir. Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana muvafakat verilecektir. Ancak üç yerleştirme işlemi için üst üste muvafakat alıp yerleştirme sırasında tercih yapmayan tabip veya uzman tabiplere bir yıl süre ile muvafakat verilmeyecektir.
  2. Bu Genelge'nin 7 nci ve 9 uncu maddelerindeki kısıtlamalar haricinde aile hekimliği uzmanlarının tamamının aile hekimliğine geçişine muvafakat verilmiştir. Diğer uzman tabiplerin ise sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile hekimliğine geçmek isteyenlere, İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ve gerekçeleri doğrultusunda uzman tabip ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır.

       13) Sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan slar ile 657 sayılıDevletMemurlarıKanununun48incimaddesinin(A)bendininbeşincifıkrasınagöreadli yönden incelemesi devam eden personelin dosyaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

        14) 2017/21 sayılı ve "Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri" konulu  Genelge yürürlüktenkaldırılmıştır.

 

 

Yerleştirme işlemi ile ilgili açıklama

 

1) Aile hekimliği ek yerleştirme işlemi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin  ilgili maddeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

           2) Yerleştirme işlemine, adayın kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar noterden “Karaman İli Aile Hekimliği Ek Yerleştirme gününde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ……….kimlik nolu …………….ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  katılabilir.

3) Yerleştirme salonuna başvuruda bulunan adaylar kimlik kontrolü ile komisyonun belirleyeceği sayıda gruplar halinde alınacaktır.

           4) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir veya hakkından feragat edebilir.          

5) Boşalan aile hekimliği birimini  seçen hekim, aile sağlığı merkezinde tahsis edilen poliklinik odasını da seçmiş olacaktır.

 

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK ÖNCELİK SIRALAMASI

 

           İlimizde aile hekimliği pozisyonlarına yerleştirme işlemi ilgili yönetmelik çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır:

a) Fiilen enaz altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimleri için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

 

c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar,

 

   Aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri,

  Takip eden ilk yerleştimede kullanılmak üzere; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi fesh edilen aile hekimleri,

 Takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/01/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler.

 

ç) Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.

 

           d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

 

 

Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır.

 

Başvuruda bulunanların hizmet puanlarının eşit olması halinde öncelikle bu personellerin göreve başlayış tarihlerine göre, başlama tarihlerinin de aynı olması durumunda ise kuraya tabi tutulmak suretiyle öncelik sıralaması belirlenecektir.

 

 POZİSYON  BOŞALMASI   SONUCU  EK YERLEŞTİRME

 YAPILACAK OLAN  AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ

 

SIRA NO

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

A.H.B KODU

A.H.B NÜFUSU

MOBİL NÜFUS

AHB GRUBU

ASÇ DURUMU

1

Ermenek Toplum Sağlığı Merkezi

Merkez 1 NoluAile Sağlığı Merkezi

Merkez 11 Nolu Aile Hekimliği Birimi

70.04.11

848

0

A

YOK

2

Ermenek Toplum Sağlığı Merkezi

Merkez 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Merkez 12 Nolu Aile Hekimliği Birimi

70.04.12

958

0

E

YOK

 

 

 
KARAMAN İLİNDE 2021-1. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE MÜRACAAT EDECEK HEKİMLERDEN İSTENİLEN BELGELER

 

a.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;

1.Başvuru formu.

2.Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeni ile fesih edildiğini gösterir onaylı belge (Personel Hizmetleri Biriminden alınacaktır).

3.Göreve başlama belgesi.

4. Personel Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Bakanlıkca Ocak ve Temmuz Aylarında Güncellenen Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı.

5.Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.

      6.Askerlik/Doğum öncesinde fiilen 6 (altı) ay aile hekimliği yaptığına dair belge.

b.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;

1.Başvuru formu.

2.Personel Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Bakanlıkca Ocak ve Temmuz Aylarında Güncellenen Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı.

3.Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.

4.Son bir yıl içerisinde aile hekimliği yapıp istifa edenler için bu görevlerinden usulüne uygun olarak istifa ettiklerini gösterir belge (Personel Hizmetleri Biriminden alınacaktır).

5.Personel Hizmetleri Biriminden onaylı çalıştığı pozisyonda fiilen bir yılını tamamladığına dair belge (Halen aile hekimliğinde çalışanlar için).

 

c.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;

1.Başvuru formu.

2. Personel Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Bakanlıkca Ocak ve Temmuz Aylarında Güncellenen Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı.

3.Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.

4. Personel Hizmetleri Biriminden çalıştığı pozisyonda fiilen bir yılını tamamladığına dair onaylı belge (Halen çalışan aile hekimleri için).

      5.Sözleşmesinin yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve                                                başlatılması zarureti nedeniyle feshedildiğine dair belgeler.

      6.Mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan (naklen tayin olduğuna ve atama kararından önceki son bir yıl    boyunca aile hekimliği yapmış olduğuna dair belgeler)

      7. 1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış) veya;

      ‘‘Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler      birinci aşama eğitimden muaf tutulur.’’ Hükmü uyarınca; Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler için Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olduklarına dair belge .

 

d.listesinde olan hekimlerden istenecek belgeler;

1.Başvuru formu.

2.Personel Hizmetleri Biriminden onaylı PBS (Bakanlıkca Ocak ve Temmuz Aylarında Güncellenen Hizmet Puanı Dökümü) çıktısı.

3.Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.

4.1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış) veya;

      ‘‘Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler      birinci aşama eğitimden muaf tutulur.’’ Hükmü uyarınca; Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler için Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olduklarına dair belge .

5.Kurumlarından alacakları Muvafakat Belgesi.

 a bendine göre müracaat edecek hekimler için TIKLAYINIZ

 b bendine göre müracaat edecek hekimler için TIKLAYINIZ

  c bendine göre müracaat edecek hekimler için TIKLAYINIZ

  d bendine göre müracaat edecek hekimler için TIKLAYINIZ 

        Dr. Adnan KURŞUN
 İl Sağlık Müdürü