Taşeron Personelin İtiraz Sonuçları ve Sınava Girmeye Hak Kazananların Kesin Listeleri
29 Aralık 2020

696 Sayılı KHK'nın 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Başvuru sonuçları:


24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde yer alan kriterler dâhilinde Tespit Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda yayımlanan başvuru sonuç listesine süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, itiraz sonuçları ve sınava katılacak personelin Kesin listeleri aşağıda yayımlanmıştır.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların;


- 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca: Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir.


KARAR: Komisyonumuza yapılan itirazların incelenmesi neticesinde başvurusu uygun olanların ve uygun olmayanların isimlerinin
www.karaman.ism.saglik.gov.tradresinde yayımlanmasına ve başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesindir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur: 28.02.2018

İTİRAZLARIN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN KESİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

* Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ve ilgili kamu kurumlarından gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda tespit komisyonu tarafından kadroya geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.

NOT: Sınav yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler  www.karaman.ism.saglik.gov.tr internet adresimizde ilan edilecek olup yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.