SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU
29 Aralık 2020

T.C.

KARAMAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

01/01/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve "Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda" yer alan hükümler çerçevesinde hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavla ilgili açıklamalar;

 1. SINAV TARİH VE YERİ:

  • Yazı ekinde sınav tarihleri ve yerleri birim bazında listeler halinde belirtilmiştir.
 2. SINAVIN ŞEKLİ VE UYGULANIŞI:

  • Sınavın usul ve esasların 14/1. maddesi gereği sözlü olarak yapılmasına karar verilmiştir.
 3. SINAV KONULARI:

  • Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecektir.
  • Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekte oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacaktır.

 4. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZ:

 • Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Müdürlüğümüz internet adresinden duyurulacaktır. İlan, usul ve esasların 14/2. maddesi gereği tebligat yerine geçip ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Sınavlarda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak bağlı oldukları birime itirazda bulunabileceklerdir. İtirazlar birimlerce derhal Sınav Kuruluna intikal ettirilecektir. Sınav Kurulu itirazları en geç 4 iş gün içerisinde değerlendirerek karara bağlayacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir.
 • İtiraz üzerine verilen karar, usul ve esasların 15/2. maddesi gereği kesindir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.


1. Komisyon Sınav Takvimi İçin Tıklayınız.

2. Komisyon Sınav Takvimi İçin Tıklayınız.